Smluvní

Výše a způsob stanovení odměny jsou stanoveny na základě dohody mezi klientem a advokátem.

Nejčastějším způsobem sjednávání odměny je odměna hodinová. Při stanovení tohoto typu odměny je obvykle přihlíženo ke složitosti řešeného problému a časové náročnosti.

V některých případech lze sjednat odměnu i pevnou částkou za celkové vyřízení věci. V obou případech lze nad rámec odměny jako motivační složku sjednat i tzv. success fee, tedy odměnu za výsledek.

Další možností je paušální odměna, která je příhodná za situace, kdy je právní služba poskytována opakovaně ve stejném nebo obdobném počtu úkonů. Obvykle se stanoví jako odměna za jeden měsíc poskytování právních služeb a je odvislá od počtu předpokládaných úkonů, resp. od předpokládané časové náročnosti úkonu právní služby u konkrétního klienta.

Mimosmluvní

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.